Santosh Trophy
 
MS
Pondicherry
Karnataka
0
7
 
MS
Telangana
Pondicherry
3
0