MS
Al-horgelah
Wathba
0
1
 
MS
Efrin
Ahli Halab
0
2
 
MS
Hottin
Nawaeir
3
0
 
MS
Jabala
Jaish
0
0
 
MS
Karama
Teshrin
0
3
 
MS
Taliya
Foutoua
0
1
 
MS
Al Ittihad
Karama
1
0
 
MS
Foutoua
Al-horgelah
0
3
 
MS
Hottin
Al Wahda
1
1
 
MS
Nawaeir
Jabala
1
1
 
MS
Shorta
Taliya
2
1
 
MS
Jaish
Teshrin
4
1
 
MS
Wathba
Efrin
4
1
 
MS
Al Wahda
Wathbah
1
2
 
MS
Al-horgelah
Hottin
0
1
 
MS
Efrin
Al Nawaeir
1
1
 
MS
Jabala
Shorta
1
2
 
MS
Karama
Jaish
1
0
 
MS
Taliya
Al Ittihad
2
1
 
MS
Teshrin
Foutoua
2
0