İspanya
Japonya
 
A.B.D
İngiltere
 
Japonya
İngiltere
 
A.B.D
İspanya
 
İngiltere
İspanya
 
A.B.D
Japonya