İngiltere
Brezilya
2
1
 
A.B.D
Japonya
2
2
 
Brezilya
Japonya
 
A.B.D
İngiltere
 
Japonya
İngiltere
 
A.B.D
Brezilya