A.B.D
Haiti
 
Meksika
Jamaika
 
Kosta Rika
Panama
 
Kanada
Trinidad ve Tobago
 
Jamaika
A.B.D
 
Haiti
Meksika
 
Trinidad ve Tobago
Kosta Rika
 
Panama
Kanada
 
Kanada
Kosta Rika
 
Panama
Trinidad ve Tobago
 
Jamaika
Haiti
 
A.B.D
Meksika
 
CONCACAF W Championship: Semi Final 1
 
Semi Final 1
 
CONCACAF W Championship: Semi Final 2
 
Semi Final 2
 
CONCACAF W Championship: Third Place Match
 
Third Place
 
CONCACAF W Championship: Final
 
Final