Santosh Trophy
 
Andhra Pradesh
Karnataka
 
Karnataka
Tamilnadu
 
Maharashtra
Karnataka
 
Sikkim
Karnataka
 
Karnataka
Assam
 
Karnataka
Punjab
 
Services
Karnataka
 
FIN
Pondicherry
Karnataka
0
7
 
FIN
Karnataka
Telangana
6
1