Fordham
Davidson
 
Fordham
Davidson
 
NJ/NY Gotham FC
Houston Dash